Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen
Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1:       Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Beltraco Benelux B.V., hierna te noemen: “Leverancier”, en een afnemer, hierna te noemen: “Afnemer”, waarop Leverancier deze voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk door Leverancier zijn aanvaard.
Deze Algemene Voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van Afnemer. Ook indien de voorwaarden van Afnemer een bepaling van gelijke strekking hebben als hiervoor vermeldt, hebben de Algemene Voorwaarden van Leverancier te alle tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van Afnemer.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Leverancier zal Afnemer schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte stellen.

Artikel 2:        Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Leverancier is gerechtigd opdrachten niet te aanvaarden in welk geval hij gehouden is Afnemer hiervan binnen 14 dagen schriftelijk te berichten. Vertegenwoordigers en agenten bezitten geen tekeningsbevoegdheid.
Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Alle gegevens omtrent kleuren, kleurstellingen, toepassingen, prijzen en dergelijke, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, prijslijsten en overige door Leverancier (via haar website) verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Leverancier. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of verstrekte monsters.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Ten aanzien van elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten in die zin dat Afnemer verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kilogram, respectievelijk 1 liter.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3:        Prijzen en prijsaanpassingen
Voor orders in Nederland met een waarde van minder dan € 250,- zijn de afgegeven prijzen gebaseerd op levering Af-Magazijn te Rosmalen. Eventuele vracht- en/of behandelingskosten worden separaat in rekening gebracht. Voor orders met een waarde van € 250,- of meer zijn de prijzen gebaseerd op levering Vrachtvrij-Afleveringsadres als vermeld op de order. Alle prijzen zijn netto en luiden in Euro’s, exclusief omzetbelasting. Voor leveringen in België en Luxemburg zijn orders boven de € 350,- franco Af-Magazijn Rosmalen.
Indien na de opdrachtbevestiging één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – dan is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 4:        Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
De overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Leverancier heeft aan zijn leveringsplicht voldaan, en de goederen zijn derhalve geleverd, indien hij de goederen op het overeengekomen tijdstip aan Afnemer aanbiedt. Bij levering Af-Magazijn geldt als zodanig de melding dat de goederen gereed staan voor afname; bij levering Vrachtvrij-Afleveringsadres geldt als zodanig het afleveringsrapport van de vervoerder.
De goederen zijn in geval van levering Af-Magazijn voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment, dat deze bij Leverancier voor vervoer gereed staan en dit schriftelijk aan Afnemer is medegedeeld. In geval van levering Vrachtvrij-Afleveringsadres zijn de goederen voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering zoals blijkt uit het afleveringsrapport van de vervoerder.
Indien Afnemer weigert de goederen in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van Afnemer komen. In zodanig geval zal Leverancier de goederen voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding opslaan en Afnemer schriftelijk berichten dat deze de goederen kan afhalen tegen contante betaling. Na verloop van deze termijn zal Leverancier gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de goederen te beschikken.
Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Afnemer of een door  Afnemer aangewezen locatie, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Afnemer de gegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Afnemer, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor Afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien Leverancier met Afnemer een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van hulpmiddelen, grondstoffen, lonen, et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5:        Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Afnemer niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg met Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Afnemer in rekening gebracht. Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 6:        Overmacht
Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien en voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7:        Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds, zonder enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren, alsmede te allen tijde het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen voordat hij tot levering overgaat.
Indien en voor zover dit in de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk is overeengekomen en aan de vereisten zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel wordt voldaan, is Afnemer gerechtigd op de factuur een kredietbeperkingstoeslag van 2% toe te passen, welke door Afnemer niet voldaan hoeft te worden.
Indien Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Leverancier heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Leverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien Afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. Het verzuim van Afnemer die geen natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere Afnemer), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen zeven dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. Het verzuim van Afnemer die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere Afnemer), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft.

In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en Afnemer geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke Afnemer), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Afnemer worden verhaald. Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8:        Eigendomsvoorbehoud
Het door in het kader van de overeenkomst Leverancier geleverde blijft eigendom van Leverancier totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de betalingen van alle leveringen zowel huidig als toekomstig zijn nagekomen.
Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Afnemer verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Afnemer zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt Afnemer zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en deze terug te nemen.
Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier de vorderingen die Afnemer op zijn afnemers verkrijgt wegens het verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan Leverancier te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9:        Retourneren
Afnemer heeft het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van het product, het betreffende product te retourneren. Afnemer heeft hierbij de keuze uit (i) het product te ruilen voor een ander product met een gelijkwaardige waarde of (ii) het product te retourneren tegen restitutie van het aankoopbedrag. Leverancier behoudt zich in geval van voornoemde retourneringen het recht voor om 30% van het aankoopbedrag, zogenoemde annuleringskosten, in rekening te brengen. Voornoemde retourneringen kunnen uitsluitend geschieden indien het product in originele staat en onbeschadigd wordt geretourneerd. Het product dient geretourneerd te worden in de originele verpakking. Retourzendingen dienen daarnaast te voldoen aan de volgende voorwaarden: (i) de retourzending dient voorzien te zijn van een retournummer en een bestelnummer, (ii) de verpakking van het product dient onbeschadigd te zijn, (iii) het product dient compleet en ongebruikt te zijn, (iv) het product is geen “special/niet-standaardkleur”, hieronder doch niet uitsluitend begrepen indien het product specifiek voor Afnemer is bewerkt en/of samengesteld. Indien en voor zover een Afnemer een product retourneert, ontvangt Afnemer het aankoopbedrag retour van Leverancier, behoudens eventueel in rekening gebrachte annuleringskosten. Afnemer heeft geen recht op restitutie van de verzendkosten die Leverancier heeft gemaakt voor het verzenden van het product.

Artikel 10:      Onderzoek en reclames, verjaringstermijn
Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien Afnemer alle terzake geldende gebruiksinstructies heeft opgevolgd waaronder met name begrepen zijn het oproeren van het product en het trekken van een kleurmonster alsmede het opvolgen van eventuele gevaaraanduidingen. Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer Afnemer tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl hij het beweerd gebrek op eenvoudige wijze had kunnen constateren. Evenmin kunnen klachten in behandeling worden genomen op grond van technisch onvermijdbare afwijkingen in kleuren en eigenschappen van het product.
Indien Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Leverancier opdracht gegeven heeft.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Afnemer, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Afnemer voldoen. In geval van vervanging is Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van  Afnemer.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten in die zin dat deze producten voldoen aan de door Leverancier terzake opgegeven specificaties. Eventuele ondeugdelijkheid dient door Afnemer – met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel – te worden aangetoond door overlegging van een rapport van het Centrum voor Onderzoek & Technisch advies – C.O.T. te Overveen waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij.
De garantieverplichting van Leverancier terzake van ondeugdelijkheid van de door hem geleverde producten c.q. verstrekte adviezen zal nimmer een bedrag van 3 ½ maal de factuurwaarde van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen te boven gaan. Iedere andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 11:      Reparaties
Degene die opdracht geeft tot reparatie en degene die de factuur ontvangt dienen dezelfde (rechts)personen te zijn.
Reparatieopdrachten dienen uitsluitend schriftelijk aan Leverancier verstrekt te worden.
Degene die  opdracht geeft tot reparatie dient duidelijk aan te geven: het aantal beschadigingen, wat er beschadigd is, de materiaalsoort, de plaats van de schade, het kleurnummer, de soort schade, alsmede in welke staat het pand zich bevindt, bijvoorbeeld: bewoond/onbewoond/in aanbouw/ verwarmd. Het meesturen van enkele foto’s van de beschadigingen werkt doorgaans verhelderend. De schade(s) dienen vrij te zijn van vocht, vet en vuil. Indien er in een beschadiging vet en/of vocht aanwezig is, kan er niet afdoende gerepareerd worden.
De aanbieding tot reparatie is geheel vrijblijvend en dient voor akkoord aan Leverancier te worden geretourneerd. Indien bij aankomst blijkt dat de opdracht afwijkt van wat er is opgegeven, dan heeft Leverancier het recht om alleen dat te repareren wat in eerste instantie is afgesproken. Het is ook mogelijk, indien er voldoende tijd voor reparatie is, dat de reparatie wordt verricht na goedkeuring door Afnemer van het meerwerk.
Iedere reparatie wordt gecalculeerd vanaf de vestiging van Leverancier te Rosmalen.
Als bij aankomst blijkt dat de schade niet gerepareerd kan worden dan is Leverancier genoodzaakt de voorrijkosten zoals reistijdvergoeding, autokosten, telefoontijd e.a. in rekening te brengen.
De beoordeling van een gerepareerde schade geschiedt van een afstand van 1 meter en recht voor de schadeplaats en onder normale lichtomstandigheden. Invloed van strijklicht heeft geen invloed op de beoordeling.
Op het gerepareerde object wordt geen garantie gegeven.

 Artikel 12:      Scholing
Indien Leverancier door overmacht genoodzaakt is een scholing te annuleren binnen tien werkdagen voor het begin van de scholing, zal Leverancier zich tot het uiterste inspannen om een passend alternatief te bieden. Indien Afnemer hier geen gebruik van wenst te maken, wordt het gehele bedrag voor deelname binnen een termijn van veertig dagen teruggestort. Afnemer kan in geen geval aanspraak doen op enige andere vorm van (schade)vergoeding door Leverancier.
Indien een afgesproken scholing door Afnemer binnen 24 uur voor aanvang scholing wordt geannuleerd of op de scholingsdag niet verschijnt worden de scholingskosten volledig in rekening gebracht.

Artikel 13:      Aansprakelijkheid
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14:      Vrijwaring
Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in .dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 15:      Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op de door Leverancier in opdracht van Afnemer vervaardigde rapporten, adviezen, tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, software en berekeningen blijft berusten bij Leverancier. Voornoemde producten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Leverancier aan derden (ook niet in kopie) worden verstrekt, dan wel op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld, noch mogen zij aan derden ter inzage worden verstrekt.
Door het verstrekken van een opdracht aan Leverancier geeft Afnemer toestemming aan Leverancier om bedrijfsnaam, logo en foto’s van klanten en relaties te gebruiken voor media content, tenzij dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met Afnemer uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16:      Consumentenrecht
Indien en voor zover Afnemer een natuurlijke persoon is en een van voornoemde bepalingen niet strookt met het wettelijk geregelde consumentenrecht, zal aangesloten worden bij de wettelijke bepalingen ten aanzien van het consumentenrecht.

Artikel 17:      Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.